Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-290 „Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (2019-09-10).

GYVŪNŲ VEISIMO REGLAMENTAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKINIŲ GYVŪNŲ VEISLININKYSTĖS ĮSTATYMAS  (2018 m. birželio 30 d. Nr. XIII-1465 Vilnius)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S „DĖL PAGALBOS VEISLININKYSTEI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“, Suvestinė redakcija nuo 2020-06-18

VALSTYBINĖS GYVULIŲ VEISLININKYSTĖS PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VIRŠININKAS Į S A K Y M A S DĖL GALVIJŲ VEISLININKYSTĖS SRITIES TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (patvirtinta 2002 m. gruodžio 31 d. Nr. 34 Vilnius) 2017-12-17 redakcija

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL ŪKINIŲ GYVŪNŲ VEISLININKYSTĖS PLĖTOJIMO IR RĖMIMO 2016–2020 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO      (PATVIRINTA 2016 m. gegužės 4 d. Nr. 3D-281 Vilnius) 2017-10-28 redakcija

DĖL GYVULIŲ SĖKLINIMO PAŽYMĖJIMO, VEISLINIŲ BULIŲ REPRODUKTORIŲ SPERMOS DOZIŲ IR GALVIJŲ KERGIMO APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (PATVIRTINTA. 2009 m. gegužės 5 d. Nr. 3D-312, Vilnius) 2015-01-01 redakcija

DĖL GYVULIŲ SĖKLINIMO PAŽYMĖJIMO, VEISLINIŲ BULIŲ REPRODUKTORIŲ SPERMOS DOZIŲ IR GALVIJŲ KERGIMO APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO. 2015-01-01 redakcija

DĖL PAGALBOS GRYNAVEISLIAMS ŪKINIAMS GYVŪNAMS ĮSIGYTI ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO. 2018-11-01 redakcija.

DĖL LEIDIMŲ TEIKTI ŪKINIŲ GYŪNŲ VEISLININKYSTĖS PASLAUGAS IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO. 2018-11-24 redakcija.

DĖL BIOLOGINIO TURTO IR ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS NORMATYVINIŲ KAINŲ 2019 METAIS SĄRAŠO PATVIRTINIMO. (PATVIRINTA 2018 m. lapkričio 20 d. Nr. 3D-824)