Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija – tai savarankiška visuomeninė organizacija, įsteigta bendriems asociacijos narių poreikiams tenkinti ir įgyvendinti.

Asociacija, bendrauja su Valstybine gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybine maisto ir veterinarijos tarnybomis, Žemės ūkio rūmais, mokslo įstaigomis, savivaldybėmis, žemės ūkio perdirbimo įmonėmis, kitomis visuomeninėmis Lietuvos ir užsienio organizacijomis.

Aukščiausias asociacijos valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas. Laikotarpiu tarp narių susirinkimų, savo kompetencijos ribose, sprendimus priima taryba. Tarybos darbui vadovauja prezidentas, išrinktas iš tarybos narių tarpo. Administracija organizuoja ir vykdo operatyvią asociacijos veiklą. Administracijos vadovas yra direktorius.

Asociacijos tikslai ir uždaviniai

  • Atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti;
  • Vienyti ir koordinuoti Asociacijos narių veiklą sprendžiant mėsinių galvijų įsigijimo, platinimo, produktyvumo didinimo, panaudojant geriausių mėsinių galvijų genofondą, problemas;
  • Rengti šalies mėsinių galvijų populiacijos gerinimo programą, tiekti visapusišką paramą ją įgyvendinant;
  • Teikti pasiūlymus, rengiant gyvulių veislininkystės programas;
  • Teikti konsultacijas mėsinės gyvulininkystės klausimais, organizuojant seminarus, veislinių gyvulių parodas;
  • Teikti pasiūlymus galvijų veislininkystės apskaitos ir produktyvumo kontrolės, produktyvumo ir veislių savybių vertinimo, veislynų ir veislinių bandų stiprinimo, gyvulių veislininkystės programai skirtų lėšų panaudojimo klausimais;
  • Vykdyti selekcijos programas, vesti kilmės knygas ir išduoti kilmės pažymėjimus;
  • Steigti įmones įstatymų numatyta tvarka.

Dabar asociacija jungia 591 narius.

Asociacija atlieka nemažą švietėjišką darbą. Organizuoja seminarus, konsultuoja besidominančius įvairiais susijusiais su mėsinių galvijų auginimu klausimais. Esame dėkingi asociacijos nariams Feliksui Vaiteliui, Atkočių agroservisui už sudarytas labai geras sąlygas pravesti jų ūkiuose seminarus ir kitiems asociacijos nariams kurie geranoriškai dalijasi su kitais sukaupta patirtimi auginant mėsinius galvijus.

Labai svarbi asociacijos veiklos sritis yra gyvulių veislinės vertės nustatymas augintojų ūkiuose. Nežiūrint į tai, kad ūkiai, auginantys mėsinius galvijus išsibarstę po visą šalį, stengiamasi, kad nei viena grynaveislė mėsinė karvė neliktų neįvertinta.

Asociacija aktyviai dalyvauja sprendžiant dėl tiesioginių išmokų už karves žindenes ir subsidijų gavimo grynaveislių mėsinių galvijų pirkimui klausimus, padeda augintojams organizuoti veislinių gyvulių pirkimą užsienyje, propaguoja šaką dalyvaudama parodose. Dalyvauja procesuose sprendžiant galvijų auginimo ir realizavimo mėsai problemas ne tik susijusias su mėsiniais galvijais, bet ir su pieninių galvijų auginimu mėsai. Kitos visuomeninės organizacijos užsiimančios šių klausimų sprendimu šalyje nėra.

Asociacija palaiko glaudžius ryšius su Saksonijos-Anhalto (Vokietija) galvijų veislininkystės asociacija, Latvijos ir Estijos mėsinių galvijų augintojų asociacijomis, Prancūzijos KBS Genetic.