Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip yra renkami ir tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.
Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.
Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:
 asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
 asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai;
 asmens duomenys nuolat atnaujinami;
 asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai;
 asmens duomenis tvarko tik tie Asociacijos darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas arba tinkamai įgalioti duomenų tvarkytojai.

1. SĄVOKOS

1.1. Duomenų valdytojas – Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija (toliau – Asociacija), juridinio asmens kodas 135149154, buveinės adresas K. Donelaičio g. 2, Kaunas.
1.2. Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Asociacija. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Asociacijos veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Asociacijos interneto svetainėse, Facebook puslapyje ir pan. (toliau – Svetainė). Asociacija užtikrina, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.
1.3. Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).
1.4. Sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu.

2. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

2.1. Asmens duomenis duomenų subjektas pateikia pats. Duomenų subjektas kreipiasi į Asociaciją, naudojasi Asociacijos teikiamomis paslaugomis, perka prekes ir (ar) paslaugas, palieka komentarus, užduoda klausimus, kreipiasi į Asociaciją prašant suteikti informaciją ir pan.
2.2. Asmens duomenys gaunami duomenų subjektui lankantis Asociacijos svetainėje. Duomenų subjektas pildo joje esančias formas arba dėl kokios nors priežasties palieka savo kontaktinius duomenis ir pan.
2.3. Asmens duomenys gaunami iš kitų šaltinių. Duomenys gaunami iš kitų įstaigų ar įmonių, viešai prieinamų registrų ir pan.

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

3.1. Pateikdamas duomenų subjektas Asociacijai asmens duomenis sutinka, kad Asociacija naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus duomenų subjektui, teikdama paslaugas, kurių duomenų subjektas tikisi.
3.2. Asmens duomenis Asociacija tvarko šiais tikslais:

3.2.1. Asociacijos teikiamų, gaunamų paslaugų, prekių sutarčių su duomenų subjektu sudarymas ir vykdymas; kontaktų išsaugojimas, užtikrinant galimybę susisiekti su jais; Mokesčių apskaita ir įmokų kontrolė. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
 Vardas (-ai), pavardė (-ės);
 Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
 Gyvenamosios vietos adresas (PVM sąskaitai faktūrai);
 Kiti duomenys, reikalingi sutarties ir (ar) teisės aktuose nustatytų pareigų tinkamam vykdymui. Pvz. verslo liudijime esantys duomenys (veiklos rūšis, grupė, kodas, pavadinimas, veiklos vykdymo laikotarpiai, išdavimo data, suma ir kt.).

3.2.2. Įsiskolinimo valdymui. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
 Vardas (-ai), pavardė (-ės);
 Asmens kodas / gimimo data;
 Apmokėjimo istorija;
 Adresas;
 Kita su įsiskolinimu susijusi informacija.

3.2.3. Užklausų, komentarų ir nusiskundimų administravimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
 Vardas (-ai);
 Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
 Klausimo, komentaro ar nusiskundimo tekstas.

3.2.4. Kitais tikslais, kuriais Asociacija turi teisę tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, kai duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Asociacijos teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Asociaciją įpareigoja atitinkami teisės aktai.

4. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

4.1. Asociacija įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.
4.2. Asociacija gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Asociacijai paslaugas ir tvarko asmens duomenis Asociacijos vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Asociacijos nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Asociacija pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.
4.3. Asociacija taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.
4.4. Asociacija garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.

5. NEPILNAMEČIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

5.1. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Asociacijos svetainę. Jei asmuo yra jaunesnis negu 14 metų, siekiant pasinaudoti Asociacijos paslaugomis, prieš pateikiant asmeninę informaciją yra privaloma pateikti vieno iš atstovo (tėvo, motinos, globėjo (-os)) rašytinį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

6. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

6.1. Asociacijos surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Asociacijos informacinėse sistemose. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.
6.2. Nors duomenų subjektas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Asociacijos paslaugų, tačiau Asociacija ir toliau privalo saugoti duomenų subjekto duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

7. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

7.1. Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą.
7.2. Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis.
7.3. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis.
7.4. Teisė reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.
7.5. Teisė apriboti duomenų tvarkymą.
7.6. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.
7.7. Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.
7.8. Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.
7.9. Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
8. Asociacija privalo sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti pirmiau nurodytas Duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veiklų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, duomenų subjekto ar kitu asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

9. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

9.1. Duomenų subjektas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Asociaciją:
9.1.1. teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: asociacija@lmga.lt;
9.1.2. žodžiu – telefonu +370 672 50221;
9.1.3. raštu – adresu K. Donelaičio g. 2, Kaunas.
9.2. Siekdami apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Asociacija gavusi duomenų subjekto prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalo patikrinti duomenų subjekto tapatybę.
9.3. Asociacijos atsakymas duomenų subjektui suteikiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.

10. DUOMENŲ SUBJEKTO ATSAKOMYBĖ

10.1. Duomenų subjektas turi:
10.1.1. informuoti Asociaciją apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Asociacijai svarbu turėti teisingą ir galiojančią duomenų subjekto informaciją;
10.1.2. pateikti reikalingą informaciją, kad esant duomenų subjekto prašymui Asociacija galėtų identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu duomenų subjektu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti duomenų subjektą). Tai reikalinga duomenų subjekto ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie duomenų subjektą būtų pateikta tik duomenų subjektui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Perduodamas Asociacijai asmens duomenis, duomenų subjektas sutinka su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.
11.2. Plėtojant ir tobulinant Asociacijos veiklą, Asociacija turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Asociacija turi teisę vienašališkai, iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje www.lmga.lt.
11.3. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinėje svetainėje www.lmga.lt.