EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/1012

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKINIŲ GYVŪNŲ VEISLININKYSTĖS ĮSTATYMAS  (2018 m. birželio 30 d. Nr. XIII-1465 Vilnius)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PAGALBOS VEISLININKYSTEI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO  (2010 m. kovo 30 d. Nr. 3D-290, Vilnius) 2018-06-16 redakcija. 

MĖSINIŲ GALVIJŲ KILMĖS KNYGOS NUOSTATAI (PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 220) 2018-01-18 redakcija.

VALSTYBINĖS GYVULIŲ VEISLININKYSTĖS PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VIRŠININKAS Į S A K Y M A S DĖL GALVIJŲ VEISLININKYSTĖS SRITIES TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (patvirtinta 2002 m. gruodžio 31 d. Nr. 34 Vilnius) 2017-12-17 redakcija

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL ŪKINIŲ GYVŪNŲ VEISLININKYSTĖS PLĖTOJIMO IR RĖMIMO 2016–2020 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO      (PATVIRINTA 2016 m. gegužės 4 d. Nr. 3D-281 Vilnius) 2017-10-28 redakcija

DĖL GYVULIŲ SĖKLINIMO PAŽYMĖJIMO, VEISLINIŲ BULIŲ REPRODUKTORIŲ SPERMOS DOZIŲ IR GALVIJŲ KERGIMO APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (PATVIRTINTA. 2009 m. gegužės 5 d. Nr. 3D-312, Vilnius) 2015-01-01 redakcija

GALVIJŲ PRIPAŽINIMO GRYNAVEISLIAIS IR JŲ NAUDOJIMO VEISIMUI TAISYKLĖS (PATVIRTINTA 2011 m. lapkričio 28 d. Nr. 1A-60, Vilnius) 

VEISLINIŲ GALVIJŲ PRODUKTYVUMO KONTROLĖS IR JŲ GENETINĖS VERTĖS NUSTATYMO METODAI (PATVIRTINTA Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie ŽŪM viršininko 2003 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 1A-23)